English

 
Menu-Neshat
 
آذربايجان سر ايران
 

 
تاريخ ايران زمين

 
 

 

What you are going to listen in the following files are part of History.
They are all witness account, by Colonel Kioumars Jahanbini

آنچه در فايل های تاريخی زير خواهيد شنيد، گزارش های لحظه به لحظه جناب سرهنگ کيومرث جهانــبــينی فرمانده يگان  مراقبت ويژه است. ايشان از افسران گارد شاهنشاهی و آجودان ويژه مراقبت از شاهنشاه آريامهر بوده اند و تا آخرين روز های در غربت همراه شاهنشاه آريامهر بوده اند.

آنچه بی شک در ايــران سال 1979 رخ نـــداده است واقعــه ای بــنام  ((انقلاب)) است. رونالد ريگان هرگز از آنچه در ايران رخ داد به عنوان "انقلاب" نام نمی برد و در گفتگو های خود همواره گفته است، "او (شاه) يک هم پيمان ما بود و بار ما را در خاورميانه بدوش می کشيد، ما ايران را از او گرفتيم".

بی گمان شورشی که در ايران رخ داد يکی از بزرگترين توطئه های بين المللی است. جمز کالاهان نخست وزير انگلستان معتقد بود و می گفت؛ "ما بايستی تا مدتی شاه را در مقام خود حفظ کنيم" ولی جيمی کارتر و حزب دموکرات آمريکا با سفارش ايادی سرسپرده اش که به برخی منابع انگليسی وابسته بودند، با همکاری عواملی که به اربابان روسی خود، به سرهنگ جلود ليبی، به ياسر عرفات وابسته بودند؛ خمينی را لقمه کرده به حلقوم ايرانيان فرو کردند. اين يک توطئه بزرگ بود.

ا کسانی  که اين توطئه بزرگ را رد می کنند و باورشان بر اين است که «ديکتاتوری» ها بالاخره سرنگون می شوند...  نشان از آن دارد که اين افراد چقدر "خالی از ذهن هستند"

گفتار های تاريخی جناب سرهنگ کيومرث جهانـــبيــنی فرمانده يگان مراقبت ويژه به ترتيب تاريخ در برنامه کدبان عليرضا ميبدی

فايل اول مربوط به جناب سرهنگ يزدان نويسی است که در باره توقف هواپيمای سفر بدون بازگشت شاهنشاه آريا مهر است که پيش از گفتار های تاريخی ديگر برای ثبت در تاريخ ليست شده است.

History Truth - as per Col. Yazdan Novisi
October 22, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 1)
October 27, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 2)
November 10, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 3)
November 11, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 4)
November 12, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 5)
November 13, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 6)
November 14, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 7)
November 17, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 8)
November 18, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 9)
November 20, 2008


History Truth - as per Col. Kiomars Jahanbini (Part 10)
November 21, 2008


 
Contact Us


اين تار نما را به ياد پدرم، تيمسار سرلشکر علی نشاط، و ساير قهرمانان نيروهای مسلح شاهنشاهی ايران و جانباختگان راه آزادی پيش کش نمودم
This site is dedicated to my father General Ali Neshat commander of Imperial Iranian Guards, and to all of the other unsung heroes of the Imperial Iranian Armed Forces who fell in the name of Iran.


ا
اين تارنما هديه ای است به جانباختگان نيرو های مسلح

صدای شما وقتی شنيده می شود که بلند و رسا باشد  
پارسی

 
Menu-Neshat
 
 
 

 

پاسخ به تاريخ

 

 

 

تصاوير زيبای ايران


 


 
اگر شما از فاير فاکس (موزيلا) استفاده می کنيد برای ديدن ابزار شنودی به آخرين ورژن آن احتياج داريد اينجا کليک کنيد
Mozilla
If you are Mozilla (FireFox) browser to use MS Media Player please download the latest version here

Copyright © 2003-2007, All rights reserved. | بالای صفحه | Design: DireCconnect,  Powered By: DireCconnect