Who We Are

 
Iranian Alliance, Iranian, History, Land, and
Iranian Alliance
پيمان ايرانيان


200 Years of History
ايران در 200 سال گذشته

Did you know?
آيا ميدانيد


Political Comments
گزارش های سياسی


Capitulation
کاپيتولاسيون


Islam & Iran


Before And After 1979
پيش وپس از 1979


Music
پيوند با موزيک


Contact Us
تماس با ما


Other Links
پيوند های ديگرSome portions of this
Site require Adobe Acrobat®


 

ميهن پر چمه ترين واژه در فرهنگ يک ملت است. عشق آن نه در آب است و نه در خاک، دوستی اش در دلهای مردم است، در خون و نطفه مردم آن سرزمين است. شايد همان زندگی بخشی است که در رگهای هر موجود انسانی بالا و پائين می رود. اين عشق به هر انسان ميهن پرستی انرژی می دهد، نيرو و جرات می دهد. شهامت و جسارت می دهد از خود گذشتگی، جانبازی و مقاومت ارزانی می دارد.

مبارزه ما برای آزادی کشورمان ايران بی امان و بدون وقفه است. مبارزه ما برای بيرون کشيدن کشور باستانی ايران از چنگ دژخيمان، تروريست ملايان و اسلاميون و استقرار يک آزادی و دموکراسی سلکولار است. مبارزه ما بخاطر فطرت ميزاثی و تعصبات وطن دوستی و ميهنپرستی است.

اين تارنما به هيچ سازمان و گروهی بسگی ندارد و از هيچ مقام و منبعی درآمد ندارد بجز پشتيبانی شما مردم ايران.

بدين منظور از آن دسته از ايرانيارانی که ناظر بر اعمال ومبارزات خستگی ناپذير ما هستند ، خدمات ما را تحسين می کنند و دست ما را ميگيرند و در اين راه مقدس ملی مارا ياری می دهند سپاسگزاری می کنيم.

پيمان ايرانيان

 
 
Directory of Related Links

Iranian Alliance | 200 Years of History | Did you know? | Political Comments | Islam & Iran | Contact Us | Other Links |
© Copyright 2001- 2024 designed by Direcconnect