»200 Years of History«

 
Iranian Alliance, Iranian, History, Land, and
Iranian Alliance
پيمان ايرانيان


200 Years of History
ايران در 200 سال گذشته

Did you know?
آيا ميدانيد


Political Comments
گزارش های سياسی


Capitulation
کاپيتولاسيون


Islam & Iran


Before And After 1979
پيش وپس از 1979


Music
پيوند با موزيک


Contact Us
تماس با ما


Other Links
پيوند های ديگرSome portions of this
Site require Adobe Acrobat®


 

چهل و چهارمين روز درگذشت پادشاه انوشه روان

يکبار ديـگرگـذشـت زمـان؛ مارابـه روزهـای فرامـوش نشدنـی چهارم وپنـجم امـردادماه رسـانيد. دوروزی کـه يـادآوردرگـذشـت دوحمـاسـه آفريـن بـرزگ ازجمع حماسـه آفريـنان هـزاران سـاله تاريـخ کشـورمان هسـتند.

قضاوت گذشته آنچه گذشته است با تاريخ وبا ملت ايران است. در يکی از شوم ترين روزهای تاريخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش ها و کوشش های خاندان پهلوی در هم ريخت.

اما رمز پيروزی ملت کهن ايران آن بوده است که هرگز تن به بيگانه نداده است. راه رسيدن به تمدن بزرگ همچنان ادامه يابد.

ايران جاويد، روز به روز پيروزمند تر خواهد بود.

با سپاس از سازنده ويديو
 
 
Directory of Related Links

Iranian Alliance | 200 Years of History | Did you know? | Political Comments | Islam & Iran | Contact Us | Other Links |
© Copyright 2001- 2024 designed by Direcconnect