200 Years of History

 
Iranian Alliance, Iranian, History, Land, and
Iranian Alliance
پيمان ايرانيان


200 Years of History
ايران در 200 سال گذشته

Did you know?
آيا ميدانيد


Political Comments
گزارش های سياسی


Capitulation
کاپيتولاسيون


Islam & Iran


Before And After 1979
پيش وپس از 1979


Music
پيوند با موزيک


Contact Us
تماس با ما


Other Links
پيوند های ديگرSome portions of this
Site require Adobe Acrobat®


 

(( خـــدا بيـــامــرز))

~~************************************~~

 واژه "خـدا بيـامـرز" ويـا لقبـی کـه مردم زحمتکـش کـوچـه بـازار؛همان هائی کـه درمتـن هرطـوفان تاريـخی نـگهدار ايـران  و حافـظ ايـرانيـت بوده انـد؛ بـه مـردی داده انـد کـه بيسـت وچهـارسـال پيـش درغـربت با تنـی شکسـته ودلـی خســته؛ اين جهان را ترک گفـت.

محمـدرضـاشـاه پهلوی درطـی عمـرکوتـاه امـاپرحادثـه خويـش؛ القاب فراوانـی راتجربــه کرده بـود. والاحضـرت همايـون، شـاه جوانبخـت- نجــات دهنــده آذربايــجان- بـزرگ ارتشـتاران وفرمانـده- عقـاب اوپک- پـدرملت-  آريامهـر و جانشيـن برحـق کـوروش کبير. امـا امـروزهمـه ميـدانيـم که اوبراسـتی نيازمند هيچيـک ازايـن القـاب نبـود؛ باآنـکه شايســته بسيـاری ازآنهـابـود.

آنـچه درنهـايت امـراهميـت دارد؛ نـام نيکـی اسـت که زنـده گـان را ازمرده گان متمايـز ميسـازد ومحمـد رضـاشاه اکنـون بايـن ثـروت فنـا ناپذيـردست يافته است. ازتـو خواننــده ميپرســم آيـا داوری دربـاره آنچـه را کـه شخصـا" در طــول بيسـت وپنـج سـال گذشـته کرده ايـم؛ بـايد به آيــنده ای نامعلـوم واگـذارکنيـم؟ آيــا بازهـم بايـدبه يـک سـکوت حسابـگرانه پنـاه ببـريـم ودربـرابرطوفانـی ازدروغ وريـا وجعـل وتزويـردربـاره سی وهفـت سال ازتاريـخ کشـورمان که از سـوی بی وطنـان عنـوان شـده بود؛ خامـوش بمانيـم.

قضـاوت ايـن مـردم متـکی برتجـربـه واقعـی فـرد فـردآنـان درطـی ساليـان متماديســت؛ ويـک قضـاوت عجولانـه و مغرضـانه نيسـت. چـون بيـاد ميـاورندکـه درزمـان اوايـران ازاعماق فقـروعقـب مانـدگی تاريخی بيـرون آمـد وقـدم به جهـان معاصــرگـذاشـت. مـردم بيـادمياورنـدکه درزمان اوکشـورشـان؛ تنهـاکشـور جهـان سـوم بودکـه درگيـر جنـگ نشـد و هيـچ قدرتی جـرئـت نـکرد به مـرزهای مقـدس ايـران تجـاوزکنـد. بيـاد ميـاورند رفــع غائلـه آذربايـجان را کـه تهديـد بـزرگی بـرای تماميـت ارضی وحاکميـت ملی بود. مـردم بيـاد مياورند تـلاش اورابـرای بـازگردانـدن جـزائرسـه گانه خليج فـارس بـه ايـران؛ کـه اساسـا" ايـرانيـان ازکوچـک وبـزرگ اسـم آنهـاراهم نميدانستند. وآنهائيـکه احيـانا" ميـدانسـتند و دم ازملـی گرائی ميـزدند؛ بـکلی قيـدمالکيت ايران رابـرآن جـزائر زده بـودنـد.

مـردم بيـاد ميـاورند تـلاش او رابرای پايـان بخشيـدن به رفع اختلافـات باعـراق وبـازگردانيـدن حقـوق حقـه ايـران بـرشـط العـرب را...
[1]  مـردم بيـاد ميـاورنـد درزمـان او بـمب بـروی سـرشـان ريـخـتـه نشــد. شـش اسـتان کشـورشـان درجنـگ ويـران نشـد. خـون هـزاران نفـر به اســم قاسـم الجبـاريـن به زميـن ريـخته نشــد. بيـاد ميـاورند که کشـورشان بيـش از يـک مليـون کشـته ومعلـول؛ بيـش ازپنـج مليـون آواره در سراسـر جهان؛ بيش از ده مليـون معتـاد وده مليـون بيـکاروبيـش از ده هــزارفاحشـه خانـه نـداشت. و ارزش پولشـان باقـويـتريـن پولهـای جهـان دردنيـارقابـت ميـکرد. وبيادمياورند بـرای تاميـن خـوراک روزمـره خـود؛ نيـازمنـد داشـتن چنـدشـغل نبودنـد و حـريـم منـزل ومحـل کارشـان مـورد تجـاوز اوبـاش وارازلـی چـون انصارالله وحـزب الله وجنـدالله قـرارنميـگرفت.

مـردم به يـادمياورند که روابـط ايـران با همـه کشـورهای دنيـا براسـاس احترام متقـابل واقعـی اسـتواربود وايـرانی درهمـه جـای دنيـاسربلنـدبود و به هرکشوری آزادانــه رفـت وآمد ميـکرد. وبـه يـاد مياورنـدکه محمـد رضـا شاه ميـگفــت:  بـرای نفـت بايـدبهـای شايسـته ای دريـافت کـرد؛ تـا بـا درآمـد آن آيـنده ايران راسـاخـت. وازهمـان هنـگام بـود کـه صاحبـان کارتلهـای بـزرگ نفتـی کـه درواقــع سـرنـخ سياسـت جهـان رادردسـت دارنـد؛ درپی برانـدازيش برآمدند. مـردم بيـاد مياورنــد از روزيــکه او رفـت؛ عـلاوه برتـاراج دارائيـهای ايران وغـارت نفيـس تريـن يـادگارهای  گذشـته کشورشان؛ ميليـونها تـن نفـت مجانـی بـه ديـگران دادنـد. ميليونها بشـگه نفـت رابه قيـمت ارزان هـديـه کـردنـد و صـدهـاميليـون دلار بـه گـروههای تروريسـتی بخشـيدند.

مـردم بيـادمياورنـد که محمـدرضاشـاه اوليـن پادشـاه ايران بود که پس ازگذشت سيصـدسـال؛ نـه تنها يـک وجب از خاک  کشورمان راازدسـت نـداد؛ بلکـه قسمتی ازسرزميـن ميهنمـان راهـم ازاشـغال اجنبـی آزادکـرد.

مـردم بيـادمياورنـدتـلاش آن پـادشـاه رادرجهـت پايـان بخشيـدن بـه رفــع اختـلافات چنـد صـدسالـه باعـراق و باز گـردانيـدن حقـوق حقـه ايــــران بــرشـط العرب را کـه سالهـای سـال عـراق برخـلاف اصول بيـن الـمللی و بـه اتکای قـراردادی کـه اسـتعمارانگلسـتان باتـوجـه به ضعـف مـا؛ تحميـل ايـران کـرده بود؛ وازشـط العرب اسـتفاده انحصـاری ميـکرد.
[2]  خليـج فـارس را نمـادقـدرت ايـران وامنيـت ساخـت؛ وازآن فـراتر رفـت وحريـم امنيت ايـران رابـه فراسـوی دريـای عمـان واقيـانوس هنـد بـرد.

مـردم بيـادمياورنـد کشـورشان يکی ازده قـدرت اقتصـادی اول جهـان ازسـال 1353خـورشيـدی تـاهنـگام باصطـلاح انقـلاب؛ درميـان کليـه ممالـک عضو صنـدوق بيـن المللی پـول بـه شـمارميـامد؛ کـه نه تنهـا به هيـچ کشورخارجی بـدهی نـداشـت؛ بلکه بيـش ازسـی ميليـارد دلارازکشـورهای خارجی طلبکاربودو هـريـک دلارفقط هفـت تومان ارزش داشـت. وايـنک به يـمن انقلاب شکوهمنـد اسلامی وحکومـت الله برروی زميـن؛ کشـورشان بيـش ازپنجـاه ميليـارد دلار بـه کشـورهای خارجی بـدهکاراست. وايـن درحاليست؛ پولی که جمهوری من درآوردی ولايـت فقيـه ازسـال 1979ميلادی به بعد؛ تنهـا ازفروش نفـت دريافـت کـرده؛ بيـش ازپنـج برابـرکـل درآمـدی اسـت کـه درتمام دوران سـلطنت پادشاهـان پهلـوی نصيـب ملـت ايـران شــد. ودرازاء آنهمـه درآمـد؛ مردمی بی نشاط – فقيـر- گرسـنه و معتاد و بيـمارومعلـول برجای مانـده اسـت.

مـردم بيـادمياورنـد محمدرضاشـاه پهلوی برای فـروش وصدورنفـت پايه هـای سياسـت تازه ای رادرجهان اسـتوار کرد و با ايجادسازمان کشورهای صادرکننده نفـت (اوپـک) قـدرت عظيمی رابوجـودآوردتاهيـچ صاحب طمعی جرئت نکند بهای نفت راروی منافع خود بالا و پائيـن ببـرد. وازهمان هنـگام بودکه صاحبان کارتلهای بزرگ دريافتنــد بامـردی صاحبنظـر-  مصمم وآيـنده نگرسروکار پيـداکرده انـد کـه منافعشـان راسـخت بخطرانـداخته اسـت.

مـردم بيادمياورندکه محمدرضاشاه ميگفت: "پيشرفـت موقعی ميسراست که سطح دانش ملـت بـالابرود. ازاين رو؛ هـزاران مـدرسه وصدهادانشگاه وموسسه تعليماتی عاليه سـاخت. ودرسايـه امکاناتـی که فراهـم کرد؛ هـزاران محصل ايرانی ازبزرگترين دانشـگاههای جهان بـه والاتـرين مدارج علمـی رسيدند. ولی اکنـون ضمـن انکار تـاريـخ و فرهنـگ گـذشـته ايـران؛  بـايد شـاهد تاسيـس مـدارس آمـوزش  تروريسـتی درکشـورشان باشـند.

مـردم بيـاد مياورنـد  بـرای تاميـن خـوراک روزمـره خود نيازمنـد داشتـن چنـدشغـل وتوسـل به بـازارسـياه ويا گذرانـدن عمردرصفهای طولانی درمقابل سفارتخانـه های خارجی برای فرارازجهنـم ملايان نـداشـتند.

مـردم بيـادمياورنـدکه درزمـان اودرهمـه جای دنيـا؛ ايرانی سربلنـدبـود وبه يقيـن بزرگتريـن خدمـت اوبملـت ايران؛ ايـن بودکه به زنـان ومردان هموطنش عـزت وشخصيـت وغـروربخشـيده بـود. مـردم بيـادمياورنـدکه بهشـت زهرا تا افـق توسـعه نيافتـه بود و فـواره خـون راهـم دربـرنـداشــت.

مـردم بياد مياورند نسـلی که درزمان او به نابـودی کشيده شـد؛ سرمايـه آيـنده مملکـت بـود. نسلـی بودکه ميبايـست سازنـده غرورانگيـز کشورش باشـد. ولی امـروز کـاراصلـی اونشستـن در صندليهای چرخـدار ويا اعتيـاد به مواد مخدر است. وبـازمردم بيـادمياورند محمـدرضاشاه پهلوی راکه بسيـارمودب وخويشتن داربود وهيـچکس اوراچـه در زمـان وليـعهدی وچـه دردوران سی وهفت سال سلطنت؛ عصبـانی وخشـن وپرخـاش کننـده نـديـد.

ميگويند: محمـدرضاشـاه پهلوی ديکتاتـوربود؟ بلـه او راه کسانـی را سدکرده بود کـه يـا ميخواسـتند به اسم ديـن؛ مملکـت رابـه قـرون وسـطی برگرداننــد و يـا زيـرپرچـم ايدئولـوژيهای خارجـی هـدفی جـزتبديـل ايـران به مستعمره اسـتعمار سـرخ نـداشـتند.

دشـمنان محمـدرضـاشاه چـه کسانـی بودنـد؟ دار و دسـته فقيـه بی فرهنـگ و جاسـوسهائيکـه يا اسـمشان دراسـنادی بنام لانـه جاسوسی ازسـفارت آمـريک درآمـده اسـت؛ و يـاخودشان دربرابـردوربيـنهای تلويزيونی اعتراف کرده انـد که مامـورجاسـوس ابـرقدرت سـرخ بوده انـد.

دشـمنان محمـدرضاشاه چـه کسانـی بودنـد؟ تروريسـتهائيکه آواره کوه وبيابان شـده انـد ويا نـان نوکـری خارجيان را ميخـورند.

دشـمنان محمـدرضاشاه چـه کسانـی بودنـد؟ سياسـت بازان جـاه طلـب؛ اما بيـعرضه ای که پـس ازيـک عمـرمنفـی بافی ودروغ پردازی بقدرت رسيدند؛ امـا نتيـجه ای جـزرسـواکردن خويـش نگرفتنــد.

دشـمنان محمـدرضاشاه چـه کسانـی بودنـد؟ روشنفکران وفيلسـوف نماهـائی که در راس آنهـا خائنـی ازخانواده ساخـاروف قزويـنی کـه ازسـوی شـاعـر آزاده ای چـون عـارف قزويـنی درخاطـرات خود کـارت شناسائـی شـرارت و هـرزه گـی به ايـن طايفـه داده اسـت. ايـنان خودراتافتـه جدابافتـه ومسئول امـرونهـی کـردن به تمامـی بشريـت ميدانســتند.

تمامی مدعيـان ودشـمنان داخلی وخارجی محمدرضاشاه دراين بيست وپنـج سال گـذشـته به ترتيـب روی صحنـه آمده اند وامتحان خـودرا داده ورسـواشده اند.

بسيـاری ازآنـان به سـزای اعمـال خودرسيـده اند؛ وديـگران نيـزبــزودی خـواهنـد رسـيد. او سی وهفت سال در برابـر تبليـغات زهرآگيـن وطنفروشانی کـه هدفشـان نابـودی ايران واسارت ملـت ايـران بود؛ مقاومـت کرد.

بيسـت وچهارسـال پـس ازمرگ محمدرضـاشاه پهلوی؛ اکنـون ديگرحق داوری دربـاره اوماننــدديـگر داوريـهای مربـوط به کليـه رهبـران تاريـخ جهـان پيـش ازآنـکه بامعاصـران خـودش باشـد؛ بـاتـاريخ اسـت. وداوری تـاريخ معيـارها و ضوابـطی جـدا ازحسابگـريـهاوغـرض ورزيها وکيـنه توزيها دارد قضـاوت وداوری تـاريخ برمبنـای جمـع و تفريـق نهائی ترازنامه کاريک رهبر صـورت ميگيـرد؛ ونـه برمبنـای مـواردخـاص. درآنصـورت ورای مـوج افتـراها  و تهمـت ها ودشـمنی ها؛ بـه روشـنی مشخص خواهـد شـد؛ مردی که تـاسـال1357خـورشـيدی رهبـری ايـران را بعـهده داشـت؛ يکـی ازبهترين پادشـاهان تاريـخ ايـران بود. زيـرا اوبـاپی ريـزی اقتصاد وآمـوزش پيشرفته کوشـش کـرد تـا ملـت ايـران راقـدم به قـدم ازجهان انسـانهای درجـه دوم بيـرون بيـاورد وبجـای شـعاردادن های توخالـی؛ عمـلا" درمسيـرحقيقــی همـدوش باشـرق وغـرب هـدايـت کنـد.

ايـن چنيـن اسـت کـه داوری مـردم دربـاره محمد رضاشـاه؛ داوری کــه دراصطـلاح سـاده خـدابيـامـرزخـلاصـه ميشـود؛ جزوخاطـرات مشترک ملـی ما شــده اسـت.

بـه يـاد داشـته باشيـم کـه روزگاری ژانـدارک را باتهـام جـادوگــری به شــعله های آتـش سـپردند وامـروز؛ وی را بعنـوان يـکی اززيباتـريــن چهـره های تاريـخ جهـان ميسـتايـنـد.  و روزگـاری نيـز اسـتـاليــن را پـدرملـت خـوانـدنـد و امـروز حتـی درکشـورش از او بصـورت سـتمگری بـزرگ نـام ميـبرنــد.
[3]

 محمـدرضاشـاه پادشـاه فقيـدايران دربخشـی ازوصيـتنامه خودچنيـن ميگويد: « توصيــه ميکنـم کـه پـس ازنـجات کشورم جسـد من در گـورسـتان شهيدان جـان باختـه وطنـم دفـن شـود. من درايـن دقايـق واپسيـن با وجـود تلخـی زهـرآگيـن مـرض جانـکاه؛ خاطـرات ايـران عـزيز راکـه بـه آن عشـق مـی ورزم؛ مـرورميـکنم و افـق زيـبای وطنـم را دربـرابرديـدگـان دارم؛ خاطـرات شاليـزارها وکـرانـه های دريـای خـزر ومرغـزارهـای د يلم، خاطـره هـای پربـرف دمـاونـد وسـبلان وآذربايـجان، خاطـره کوهستانهای سـبزوخـرم زاگـرس کـردسـتان وهـامونهـای عـريـان بـلوچســتـان، خاطــره ارونــد رودخـوزسـتان وهيـرمنـدسيسـتان، دشـت اژن فـارس و حاشيــه سـوزان خـراسـان وکـرمان، شهرکهـای استـانهـای ســاحل خليـج فـارس وخاطـره کـوچ های عشـايـردليـروفـداکـار، بطـورکلـی بـا انـديشـه به همـه گـوشـه وکنـارآن سرزميـن مقـدس ومـردم پرتـلاش وطنـم؛ چشــم ازجهـان فـرو می بنـدم.»

بـه يـادداشـته باشيـم که صفحـات تـاريـخ ما لحظـات پـرازفرازو نشيـب درخـود دارد. حملـه اسـکندروهجـوم مغـول نيـز نتوانســتند مشـعل فرهنگ وتمـدن باســتانی ايـران راخامـوش کننـد. مطمـئن هسـتم که شعلـه هـای فـروزان ايـن تمـدن بـرايـن سيـاهـی انـدوهبـارنيـزچيـره خواهـدشـد و يـک

                                   روانـش شـاد ويــادش هميشـه گـرامی بـاد

حميد منصـوری


 

1- اين راه آبی را زبان پارسی اروند رود نام دارد. ويراستار.

2- اروند رود برای سد ها سال مورد بهره برداری همسايه عرب قرار ميگرفت و ايران در بسياری از نقاط آن قادر به کشتيرانی نبود. با فشار شاه و اصرار مديران برجسته وزارت خارجه ايران خط تالوگ که مرسوم خط مرزی آبی و دريائی و يا درياچه ای بين المللی است را اعمال نمود. خط تالوگ غير از فاصله ميان دو ساحل است؛ خط تالوگ نقطه عميقی است که بين دو ساحل هم مرز قرار ميگيرد و به هر دو همسايه برای کشتی های هم وزن و اندازه اجازه کشتيرانی ميدهد و لزوما خط وسط دو مرز خشکی نيست.

3- که عامل قتل بيش از يکميليون نفر روسی بوده است.

 
 
Directory of Related Links

Iranian Alliance | 200 Years of History | Did you know? | Political Comments | Islam & Iran | Contact Us | Other Links |
© Copyright 2001- 2024 designed by Direcconnect