»200 Years of History«

 
Iranian Alliance, Iranian, History, Land, and
Iranian Alliance
پيمان ايرانيان


200 Years of History
ايران در 200 سال گذشته

Did you know?
آيا ميدانيد


Political Comments
گزارش های سياسی


Capitulation
کاپيتولاسيون


Islam & Iran


Before And After 1979
پيش وپس از 1979


Music
پيوند با موزيک


Contact Us
تماس با ما


Other Links
پيوند های ديگرSome portions of this
Site require Adobe Acrobat®


 

(( (( بيســت وســومــين ســالــروز مــرگ پــــدر)) ( بـــياد ا وکــــــــــه چـــــــورفــت؛ ايــــرا ن رفــــــت ) ))

در آستانه بيست وسومين سالگشت مرگ جانکاه شاهنشاه آريا مهر در سا لی که فرصتهای بسياری برای کشورهای منطقه به عبث از دست رفته است وجهان شرمسار از جنايتهايش در راهی گام ميگذا رد که سالها پيش آ ن ابرمرد تاريخ, پيمودنش را بسوی صلح منطقه آغازکرده بود؛ امروز سران کشورهای منطقه غيبتش راباخون وگوشت وپوست واستخوا ن حس ميکنند, دوستانش غم جاودانه ازدست دادنش را با سربلنديهائيکه تاريخ برايش رقم زده است, آ سانترتحمل ميکنند وحتی بسياری ازدشمنانش دريافته اند که اوابر انسانی بود فراسوی تاريکی های سياست وزمان که درهمه لحظات عمر افتخارآميزش جزبه انسان وايران جاودانه اش نيند يشيد. بخاطر آنها زندگی کرد؛ تلاش کرد؛ مبارزه کردوبخاطرانها – مّرد تابه بی همتائی تاريخ به پيوندد. رهبرا نی که به بهای خيانت به ملتشان درکهکشان توطئه عليه او دست داشتند, بی درنگ طعم شکست را چشيدند؛ يعنی کسانی چون جيمی کارتر ژيسکاردستن؛ اشميت وشيوخ عقل باخته؛ ياسرعرفات؛ اسد سوری وبلاخره مجنون بغدادی صدام حسين وبسياری از اين دست؛ , تنها امروزوپس ا زمصيبتهائی که درغيبت اوبرسرجهان رفت؛ ,دريافته اند که چگونه صلح وامنيت وٍثروتشان ورفاه ترقی ملتهايشان مرهون ايران شاهنشاهی بوده است. باتاسف فراوا ن تنها کسانيکه هنوزحاضرنيستـــند - روشنائی خورشيد را باورکنند طرفداران بی هويت مصدق السلطنه هستند که بعنوا ن ملی گرا سند مليتشان دراسناد لاله جاسوسی امريکا در تهران پيداشده است .

درآ ستانه بيست وسومين سا ل درگذشت جانکاه اعليحضرت شاهنشاه آ ريامهراين نکته اتفاق افتاده که (او) اينک بيش ازهرچيزمتعلق به تاريخ آريائی ماست. تاريخی که قضاوتهايش رادنبا ل خواهدکرد ونقش اورا بطورموثردر يکصد سا ل آ ينده ايران بعنوا ن معماری آ گاه وعاشق تبيين خواهد کرد وآ نگاه که معيارسالهای گذشته بکار آ يد چونان اسطوره ای از شرف عاشقی برای ايران؛ به درازای عمرزمين وزمان خواهدماند. واين پاداش تاريخ به مردا ن بزرگ است؛ مردان ماندنی, مردا نی که پس از مرگشان تازه تولد مييابند که تاريخ را تهی ازحماسه غيرت نگذارند.

محمد رضاشاه پهلوی عاشق ترين؛ عاشق ايرا ن بود وآ گاه ترين شاهنشاهی که ايران بياددارد, چنين پادشاهی عمری به درازای تاريخ خواهد داشت .

خانم جهان سادا ت همسر انورسادات رئيس جمهور مصر درکتاب خاطرات خود مينويسد: وقتی درفرودگاه به انور پيوستم تا ازشاه استقبا ل کنم ازديدن اوبسيارمنقلب شدم, شاه به زحمت ميتوانست ازهواپيما پياده شود, بقدری لاغرشده بود که لباسش دوبرابرتنش گشاد به نظرميرسيد, ا نوردستوردا د کاخ قبه يعنی زيباترين کاخها رابرای اقامت شاه وخانوا ده اش اماده کنند. چهارروز بعد گروه پزشگی امريکاباهفت نفر پرستاروپزشگ برای عمل جرا حی طحا ل وارد مصرشدند وجراحان ومتخصصين مصر نيز با آ نهاهمکاری کردند که عمل موفقيتآاميز بود. ازبهبود حال شاه خوشحا ل شدم ولی از حوادثی که بر اثر ورود شاه درمصر روی دا د, و عده ای را خشمگين ساخته بود, ناراحت شدم. فريا د مرگ برسادات ومرگ برشاه فضای دانشگاهها را پرکرده بود ولی انور درتلويزيون عللت اينکه چرا رهبر رژيم ايران راپناه داده را توجيه کرد وبا تو ضيحاتی که اوداد ملت مصرهم اقدام شوهرم را تائيد کرد وحتی روستائيان مصری داوطلب شده بودند بيايند بربالين شاه ايران کشيک بدهند. مجلس با384 رای موافق دربرابر 8 رای مخالف تصميم شوهرم را تائيد کرد ولی متخصصين مذهبی از پای ننشستند برای رضاپهلوی گارد مسلحی در نظر گرفتيم همزمان با آماده شدن شاه برای عمل جرا حی تظاهرات ضد دولتی درمصر شدت يافت که پليس ناچار باستفاده ازگاز اشگ آورشد. افراطيون مذهبی بخاطراين ميهمان نوازی؛ شوهر مرا کافر تلقی ميکردند, آ نها – نميدانستند که انور قرآ ن را از بر داردوهر ماه رمضان سه بار آنرا مرورميکند. هميشه روی ميز وکناربالشش يک جلد قرآ ن بود. سوره ای از قرآ ن را روی ساعت مچی خود حک کرده بود. نمازش هرگز ترک نميشد. هنگاميکه درکنفرانس زنان در دانمارک بودم انور بمن زنگ زد که حال شاه خوب نيست وقتی بديدارش رفتم بزحمت نفس ميکشيد لاغرتر ازهميشه ورنگش فوق العاده پريده بود, باوجود اين وقارخودرا حفظ کرده بود واز خودهيچ نشان ضعفی نشان نميداد . با اينکه پزشکان ميگفتندازسرطان خيلی درد ميکشد ولی اوهرگز ناله نميکرد. درحاليکه درکنارش ايستاده بودم باخودفکرميکردم که خداوند بايد اين مردرا دوست داشته باشد که اينقدر توا ن تحمل دشواريها رابا اين متانت و وقاربه وی اعطا کرده است .

روز 4 امرداد ماه سا ل1359 شاه درگذشت. در مصر هرگزتشيع جنازه ای بدين باشکوهی ديده نشده بود. انورهمه چيز را سازمان دا ده بودوخود برآ ن نظارت داشت, هزاران نفراز دانشجويان دانشکده ا فسری همراه باموزيک عزا صف مشايعين را همراهی ميکردند عده زيادی ازسربازان دسته های گل سرخ وزنبق در دست داشتند, پشت آ نان افسرا ن سوار براسب درحرکت بودندوسپس گروهی مدالها ونشا نهای نظامی شاه رادرپيشاپيش تابوت حرکت ميداند. تابوت شاه درپرچم سه رنگ ايرا ن پيچيده شده بود وبر روی يک عراده نظامی قرار داشت ومادر پشت تابوت در حرکت بوديم. بين کاخ عابدين تامسجدرفاعی 5 کيلومتر راه را طی کرديم. پشت سرما عده زيادی از شخصيتها ومقامات مختلف دنيا در حرکت بودند که ميخواستند ازشاه ايران تجليل کنند ونيکسون رئيس جمهورا سبق امريکا بسيارغمگين بود. درطول راه جنازه بطور بيسابقه ای گلباران ميشد؛ اين تشيع جنازه مجلل وباشکوهی بود که نظير آ نرا هيچيک از ما درمصرنديده بوديم .

آ قای نيکسون درآ خرين کتاب دوران زندگيش بنام رهبرا ن مينويسد؛ قضاوتی که درگرما گرم حوادث در باره يک رهبر انجام ميگيرد؛ غالبا در دادگاه تاريخ بکلی تغييرميکند؛ بسيارند کسانيکه باهمه سروصدای خود ازاين دا دگاه بازنده بيرون ميايند, ودرعوض کسانی نيزهستند که درآ ن بمراتب برنده ترميشوند. محمدرضاشاه پهلوی از رهبرانی بود که درميان داوريهای ضدونقيض وغالبا خصمانه ديده ازجهان فروبست؛ اما بی ترديد تاريخ اورا درجمع آ ن رهبری قرارخواهد دا د که با گذشت سالها پيوسته بزرگتر وبزرگترميشوند. وسرانجام آ نکه امرداد ماه, ماه من و اوست. ماه مرا د و مريد است. ماه عشق وعاشقی است ماه, شاه وملت است . ماه مرگ پدرآ ريامهراست وشط خونی که هنوزميجوشد؛ شط خونی که جنازه مطهرا و وياران وسربازا ن ايران درآ ن غوطه ورند .

ماه يآد آ وری ناسپا سی ها, نا درويشی ها, نامردمی ها, وجنايت پيشگی کسانی هم خواهدبود که خودی ويابيگانه؛ برضد عزت وسربلندی ايران وايرانی قيام کردند .

از عشق هميشه ميتوا ن گفت واز او هميشه خواهند گفت؛ تا کا لبد پاک اوبه خا ک ميهن به پيوند د .

روا نش شاد ويا دش گرا مــی بـاد؛
حميد منصوری
30 ژوئن 2003

 
 
Directory of Related Links

Iranian Alliance | 200 Years of History | Did you know? | Political Comments | Islam & Iran | Contact Us | Other Links |
© Copyright 2001- 2021 designed by Direcconnect